Privacy policy

We value your privacy and handle the information we receive with utmost care, just as we expect others to do. Rest assured, you won't receive any spam messages, and we don't sell your data. If you request to have your data removed, we will certainly comply.

More details can be found below.


Privacy policy Propellor bv
Kasteelstraat 3
3360 Bierbeek
Registered 0860.381.981

Version 4 d.d. 22/05/2024

(Sorry, the rest of this page is only available in Dutch. Feel free to reach out if you need more details)


Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de normale dienstverlening en voor het informeren over de diensten van de eigenaar van deze website.

1. Algemeen

De toegang tot en/of het gebruik van de website en/of de daarop geplaatste informatie, zoals berichten en/of commentaar, en de via daarmee verleende diensten impliceert dat jij als bezoeker/gebruiker:

 1. erkent volledig te zijn geïnformeerd over alle voorwaarden en beperkingen hierin vermeld en dat je deze volledig aanvaardt;
 2. jouw toestemming aan Propellor verleent om jouw persoonsgegevens te , verzamelen, verwerken en (laten) gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in deze privacyverklaring en de van toepassing zijnde regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze privacyverklaring kan steeds worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

2. Gebruiken, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

1. Op de website en in onze webapp kunnen of moeten bepaalde velden worden ingevuld om zo Propellor de nodige inlichtingen te verschaffen voor haar werking, waaronder het e-mailadres, de voornaam, familienaam, het bedrijf of de organisatie, adres, telefoonnummer die de bezoeker/gebruiker heeft geplaatst of uitgewisseld op of via de website of webapp.

2. De bezoeker/gebruiker garandeert dat de gegevens die deze meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de bezoeker/gebruiker daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de bezoeker/gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de website of de webapp.

3. Door registratie op de website en de invulling van de velden waarin bovenvermelde persoonsgegevens worden gevraagd, zijn deze automatisch toegankelijk voor Propellor.
Propellor verzamelt, gebruikt en verwerkt deze gegevens voor haar doeleinden om:

a/ de bezoeker/gebruiker te kunnen identificeren, via de website of de webapp te laten communiceren met andere bezoekers/gebruikers daarvan en kortom om de website in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken;

b/ zijn/haar behoeften te begrijpen en op basis daarvan de website of de webapp en het aanbod daarop te verbeteren en hem/haar vragen te stellen over de website of onderwerpen die Propellor aangaan;

c/ deze aan te wenden voor marketingdoeleinden eigen aan de werking van de organisatie;

d/ de bezoeker/gebruiker verder te informeren over de activiteiten en de ontwikkelingen van de website, de webapp en de werking van Propellor;

e/ de bezoeker/gebruiker updates, nieuwsbrieven, marketingmateriaal en andere informatie die nuttig zouden kunnen zijn te bezorgen;

f/ de bezoeker/gebruiker eventueel vragen te stellen en te beantwoorden over diensten en activiteiten;

g/ zoekopdrachten te kunnen uitvoeren;

h/ om de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;

i/ om te kunnen beantwoorden aan de voorwaarden van de openbare instellingen waarmee Propellor samenwerkt.

4. Propellor is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van de persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker maken. Zo kan de website links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke de persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Propellor, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar de bezoeker/gebruiker zich begeeft.

  Zo maakt Propellor gebruik van de diensten van Flexmail om de communicatie rond opleidingstrajecten te verzorgen. De privacyverkalaring en gebruiksvoorwaarden van Flexmail zijn te vinden op http://flexmail.be/en/privacy-policy of door te googlen met de zoektermen ‘flexmail’ en ‘privacy.

  De website van Propellor maakt gebruik van het Nimbu platform. De privacyverklaring van Nimbu vind je op https://www.nimbu.io/privacy.

  De website van Propellor maakt gebruik van Tawk.to. Hun privacybeleid is terug te vinden via https://help.tawk.to/article/what-are-tawkto-cookies-and-what-do-they-do.

  De webapp van Propellor maakt gebruik van Glide. Je vindt hun privacyverklaring op https://www.glideapps.com/privacy

  Blended leertrajecten van Propellor maken gebruik van aNewSpring. De privacyverklaring van aNewSpring vind je op https://www.anewspring.nl/privacy-statement/

  Propellor zal de hierboven vermelde gegevens opslaan gedurende een periode van 5 jaar.

  3. Verzet-, inzage-, correctie-, en informatierecht

  1. Je beschikt als bezoeker/gebruiker over een wettelijk en kosteloos recht om je te verzetten tegen het gebruik of de verwerking van jouw persoonsgegegevens, om jouw gegevens in te zien, te laten corrigeren of geheel of volledig te laten schrappen.

  2. Verzet, correctie, schrapping of alle andere vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) richten aan de hoofdzetel van Propellor of via een e-mail naar info@propellor.be.

  4. Beveiliging

  1. Propellor treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Propellor verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens als bezoeker/gebruiker van de website te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers en partners toe.

  2. De door jou via de website bezorgde persoonsgegevens worden bewaard op de servers van OVH in Frankrijk.

  3. Je erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op Propellor kan worden verhaald.

  4. Propellor is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van de persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker maken. Zo kan de website links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke de persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Propellor, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar de bezoeker/gebruiker zich begeeft.

  5. Het gebruik van “cookies”

  1. Cookies kunnen in sommige onderdelen van de website worden gebruikt om bepaalde informatie te registeren over het gebruik van de website door de bezoekers/gebruikers en hun voorkeuren en om de website op basis daarvan te optimaliseren en af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker/gebruiker voor zover dit noodzakelijk is voor de optimale werking van de website. Propellor zal geen cookies gebruiken om het surfgedrag van de bezoeker/gebruiker op andere websites na te gaan.

  2. Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die een webserver, die door Propellor wordt gebruikt, naar jouw browser stuurt wanneer je de website bezoekt. Afhankelijk van de instellingen van jouw browser worden de cookies opgeslagen of geweigerd. Als deze worden opgeslagen, kan de webserver van Propellor jouw computer herkennen. Als je later de website opnieuw bezoekt en bij het oproepen van functies een wachtwoord wordt vereist, kan met een cookie worden vermeden dat je je gegevens opnieuw moet invoeren. Cookies vormen in principe geen risico voor jouw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma's. Als je cookies wenst te blokkeren, is het mogelijk dat je bepaalde applicaties niet kan gebruiken. Raadpleeg de helpfunctie van jouw browser om te leren hoe je cookies kan blokkeren.

  3. De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. Toch is het mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke configuratie van de gebruikers, dat gebruikers geen cookies willen accepteren. In een dergelijk geval, indien de opslag van cookies geweigerd wordt, is het mogelijk dat je als gebruiker geen toegang heeft tot de website.

  6. Google analytics

  Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  1. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website, ga je als bezoeker/gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen jou als bezoeker/gebruiker en Propellor in verband met deze website, inclusief de privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

  2. Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

  3. Elk geschil in verband met deze website behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.